FAQ - Často kladené otázky

Výška ceny za účtovné služby je určená nielen od počtu účtovných dokladov, ale aj od komplexnosti ich spracovania. Preto u nás pri cenovej kalkulácii neprihliadame iba na počet účtovných položiek, ale predovšetkým na typ dokladu a kvalitu odovzdanej informácie od zákazníka.

Čím kvalitnejšie, usporiadanejšie a prehľadnejšie sú odovzdávané doklady a informácie týkajúce sa účtovnej agendy a čím zodpovednejšie pristupuje konateľ alebo zodpovedný pracovník k spracovaniu nezodpovedaných dotazov a chýbajúcich dokladov, tým lepšiu cenovú ponuku vieme poskytnúť. Zákazník u nás vie svojím prístupom ovplyvniť cenu za spracovanie účtovníctva.

Pre prehľadnú organizáciu otvorených úloh používame pri práci softvér na sledovanie časov počas celej pracovnej doby. Zákazník si môže byť istý, že platí len za prácu, ktorá bola vykonaná a pri vyúčtovaní obdrží výpis odpracovaných hodín na konkrétnej zákazke.

Forma odovzdávania dokladov sa odvíja od dohody medzi našou kanceláriou a zákazníkom. Ak zákazníkovi vyhovuje odovzdávať doklady v tlačenej forme v šanóne, nájde u nás pochopenie. 

Vzhľadom na možnosti digitalizácie účtovníctva však odporúčame zákazníkom zasielanie účtovných dokladov elektronicky a predovšetkým na pravidelnej báze. Len vďaka pravidelnému zasielaniu dokladov vieme klientovi zabezpečiť účtovanie v reálnom čase a s tým spojené doplnkové služby pravidelného reportingu.

Vzhľadom na náš spôsob práce (pripravujeme pravidelné mesačné závierky a riešenie aktuálnych problémov v účtovníctve v reálnom čase na mesačnej báze) spravidla nie je u našich klientov začiatkom roka veľa otvorených nedoriešených tém spojených s ukončením účtovného roka a spracovaním účtovnej závierky. Zastávame názor, že starý rok je potrebné ukončiť čo najskôr a sústrediť sa už na nový.

Áno, v prípade nastavenia spolupráce o dennom zasielaní, nastavenia preposielania faktúr a bankových výpisov, účtovných dokladov a nastavenia online reportingu v nástroji PowerBI, získa zákazník online prístup k jeho číslam.

Súčasťou našej práce je zaujímať sa o vaše interné procesy – ako funguje schvaľovanie dokladov, v akej forme k vám prichádzajú, kto ich spracováva, kedy môžu ísť na platbu a podobne.

Vďaka tomuto prístupu sme pripravení v prípade, že ste nútený nahradiť osobu zodpovednú za komunikáciu s externou účtovnou firmou, zaučiť nového pracovníka. Pripravíme ho na prácu s dokladmi aj na rozhodovanie v zložitejších interných procesoch, ktoré súvisia s kolobehom dokladov.

Spolupracujeme s niekoľkými zákazníkmi, ktorí nám zverili túto dôveru. Máme spracovaný postup schvaľovania faktúr a tým pádom platieb, ktoré potom za konateľa vykonávame v internetbankingu, prípadne mu pripravujeme platobný príkaz na úhradu faktúr.

Na základe dlhoročných skúseností nielen z outsourcingu účtovníctva vám vieme ponúknuť spracovanie interných procesov. Analytické myslenie, prepojenie IT a ekonomických vedomostí nám dodáva predstavivosť pre pochopenie chodu vašich oddelení. Naše skúsenosti z oblasti služieb, obchodu a výroby zase prinášajú nápady na zmenu, niekedy aj drobných krokov, ktoré vedú k veľkým zlepšeniam.