Novinky v účtovníctve a daniach pre rok 2024

Aké zmeny čakajú oblasť účtovníctva a daní? Vstup nových právnych predpisov o daniach a majetku
12 januára, 2024 admin

Rok 2024 so sebou, tak ako každý rok, prináša niekoľko zmien v oblasti účtovníctva a daní. Medzi najvýznamnejšie patria najmä:

Opätovné zavedenie daňovej licencie

Nový rok so sebou prináša aj staronovú daňovú licenciu, resp. minimálnu daň právnickej osoby. Zmena sa týka všetkých podnikateľov, ktorí majú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a majú zdaniteľné príjmy. 

Výška minimálnej dane sa bude odvíjať od výšky zdaniteľného príjmu, resp. výnosov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie. Pokiaľ výška zdaniteľného príjmu nepresiahne 50 tisíc eur, minimálna daň je na úrovni 340 eur.

Výška daňovej licencie závisí od výšky zdaniteľných príjmov právnickej osoby nasledovne:

  • zdaniteľné príjmy do 50 000 eur: 340 eur,
  • zdaniteľné príjmy od 50 000 eur do 250 000 eur: 340 eur + 0,6 % zo zdaniteľných príjmov nad 50 000 eur,
  • zdaniteľné príjmy nad 250 000 eur: 340 eur + 2,4 % zo zdaniteľných príjmov nad 50 000 eur.

Daňovú licenciu nemusia platiť:

  • verejné obchodné spoločnosti,
  • právnické osoby prvý rok po vzniku,
  • právnické osoby, ktoré nie sú zriadené na podnikanie,
  • právnické osoby, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo pracovisko,
  • pozemkové spoločenstvá, ak dosahujú len príjmy z činností podľa osobitného predpisu so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi sumu 10 000 eur,
  • Právnické osoby, ktoré vykázali daňovú stratu,
  • Právnické osoby, ktoré sú v likvidácii či konkurze.

Zvýšenie dane z dividend

Od 1.1.2024 sa zvyšuje sadzba dane z dividend (výplata podielov na zisku), resp. podielov na likvidačnom zostatku či vyrovnacích podielov fyzickým osobám, zo 7 % na 10%. V prípade podielov na zisku (dividend) pôjde až o podiely na zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024, čo v praxi znamená, že vyplácané podiely po 1.1.2024, ktoré boli dosiahnuté na ziskoch v období do 31.12.2023 sa budú zdaňovať pôvodnou sadzbou 7%.

Právo druhej šance

Od nového roka majú daňovníci možnosť využiť právo tzv. druhej šance, pri správnych deliktoch, ktoré nastanú po 31.12.2023. Právo druhej šance v praxi znamená, že daňovník pri prvom porušení jedného z deliktov, ktorého sa táto úprava týka, nebude sankcionovaný. Správca dane vyzve takéhoto daňovníka pri prvom porušení k náprave bez uloženia pokuty. Pri každom ďalšom porušení už bude sankcia uložená.

Inštitút druhej šance bude platiť pre všetkých daňovníkov rovnako, bez ohľadu na to, akých správnych deliktov sa v minulosti dopustili.

Výhody pre podnikateľov aj zamestnancov

Rok 2024 so sebou prináša nárast nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa zo súčasných 4 922,82 eur ročne zvyšuje na 5 646,48 eur ročne. Suma, o ktorú si budú môcť podnikatelia znížiť základ dane tak medziročne celkovo stúpne o 724 eur. Uplatniť si ju môžu fyzické osoby, podnikatelia aj nepodnikatelia, ktorí v danom roku dosiahli tzv. aktívne príjmy. Táto zmena je naviazaná na životné minimum, ktoré podlieha každoročnej zmene.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane je pozitívnou zmenou aj pre zamestnancov. V januárovej výplate sa nezdaní suma 470,54 eur, pričom v roku 2023 sa z výplaty nezdaňovala suma 410,24 eur.

Zamestnancovi sa pri 19 % sadzbe dane z príjmov zvýši čistý príjem o 11,46 eur mesačne a ročný príjem o 137,50 eur. Zmena nastáva aj vo výške sumy, na ktorú sa vzťahuje 25 % sadzba dane. Tá sa dotýka osôb, ktoré zarobia ročne v hrubom viac ako 176,8-násobok životného minima. Počas roku 2023 išlo o sumu 41 445,46 eur ročne (3 453,79 eur mesačne) a od roku 2024 ide o čiastku 47 537,98 eur ročne (3 961,50 eur mesačne).

Príjmy z vyplatenia podielových listov

S účinnosťou od 1.1.2024 sú príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov oslobodené od dane z príjmov, a to po uplynutí troch rokov od ich vydania, okrem príjmu z vyplatenia podielových listov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. 

Ak napríklad daňovník dosiahne v roku 2024 príjem z vyplatenia podielových listov zo zdroja v zahraničí, ktoré obstaral pred viac ako tromi rokmi, nemá povinnosť tento príjem priznať v podanom daňovom priznaní.

Zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov a SZČO od 1.1.2024

Pre prechodné obdobie 1.1.2024 do 31.12.2027 bola novelou zákona o zdravotnom poistení navýšená sadzba odvodov pre zamestnávateľov a SZČO o 1% pre zamestnancov bez zdravotného postihnutia a o 0,5% pre zamestnancov so zdravotným postihnutím. Sadzby zamestnancov zostávajú nezmenené.

Zmeny zákona o DPH – ohlasovacia povinnosť

Došlo k zavedeniu smernice Rady (EÚ) 2020/284 do zákona o DPH, ktorá sa týka elektronického obchodu. Touto smernicou dochádza k zavedeniu určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb, ktorej cieľom je zavedenie harmonizovaných pravidiel slúžiacich na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu a kontrola správnosti výšky priznanej dane z týchto obchodov. V praxi to bude znamenať, že poskytovatelia platobných služieb sú povinní si plniť ohlasovaciu povinnosť v spojitosti s platbami medzi dvomi subjektami a nahlasovať ich do centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP), z ktorého na druhej strane budú čerpať informácie daňové úrady v EÚ.

Navýšenie sadzby DPH pri podávaní alkoholických nápojov

Od 1.1.2024 v rámci novely zákona o DPH došlo k vylúčeniu podávania alkoholických nápojov z uplatňovania zníženej sadzby dane vo výške 10% zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby. Podávanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb podlieha sadzbe dane vo výške 20%.

Hladké zavedenie všetkých noviniek do praxe

Zmeny v účtovníctve a daniach pre rok 2024 majú dopad na všetkých daňovníkov, vrátane majiteľov malých a stredných firiem. Radi vám pomôžeme sa s týmito zmenami oboznámiť aj vašu firmu hladko pripraviť sa na ich implementáciu.