Ako prebieha začiatok spolupráce s účtovnou kanceláriou?

Ako prebieha začiatok spolupráce s účtovnou kanceláriou?
29 novembra, 2023 admin

Začatie partnerstva s účtovnou kanceláriou, či už pri nadviazaní prvej spolupráce vôbec alebo jej zmene je významným krokom pre úspešné finančné riadenie podnikania. V nasledujúcom článku si predstavíme kroky a procesy, ktoré zvyčajne stoja na začiatku spolupráce s účtovnou kanceláriou.

Ako vybrať účtovnú kanceláriu?

Proces výberu správnej účtovnej kancelárie je rozhodujúci. Čím všetkým je potrebné sa riadiť a na čo si dať pozor? 

 • Ciele a potreby firmy: Pred začatím akejkoľvek spolupráce je dôležité jasne definovať ciele a potreby vášho podniku. Či už ide o jednoduché vedenie účtovníctva, zdaňovanie, alebo komplexné finančné poradenstvo, pochopenie vašich cieľov umožní účtovnej kancelárii prispôsobiť svoje služby presne vašim potrebám.
 • Referencie a odporúčania iných firiem: To, aké skúsenosti majú s konkrétnou účtovnou kanceláriou iné firmy, je cenným vodítkom k výberu najlepšej možnosti. 
 • Skúsenosti a prax: Ako dlho pôsobí daná účtovná firma na trhu? S akými značkami spolupracovala? Tieto informácie sa nepochybne odzrkadlia v kvalite a efektivite poskytovaných služieb.
 • Poskytované služby: Poskytuje daná spoločnosť dostatočne komplexné služby? Viaceré kancelárie poskytujú poradenstvo a rôzne doplnkové služby, ktoré môžu pomôcť vašej spoločnosti rásť.
 • Cena: Závisí nielen od trhových a konkurenčných cien, ale aj od kvality odovzdávania a prípravy dokumentov externému poskytovateľovi služieb. Čím prehľadnejšie a jasnejšie odovzdávate informácie, tým nižšie sú náklady na spracovanie účtovníctva.  

Kedy je vhodný čas na zmenu účtovnej kancelárie?

Ak sa rozhodnete pristúpiť k zmene účtovnej firmy, je dôležité myslieť aj na to, kedy túto zmenu uskutočníte. Zmenu účtovnej firmy je možné vykonať kedykoľvek počas roka k prvému dňu nového mesiaca, nie nutne len po skončení účtovného obdobia. Je však potrebné mať na pamäti zohľadnenie zmluvných podmienok a dĺžku výpovednej lehoty uvedenej v zmluve s účtovnou kanceláriou. 

Ukončiť spoluprácu na konci účtovného obdobia sa však odporúča z niekoľkých dôvodov. Pôvodná účtovná firma ukončí všetky činnosti spojené s fungovaním spoločnosti: uzavrie účtovnú knihu, spracuje podklady k účtovnej závierke, prípadne mzdovú agendu a iné výkazy. Nová účtovná firma tak môže bez problémov prevziať agendu k prvému dňu nového účtovného obdobia. 

Prvý kontakt a konzultácia

Po výbere účtovnej kancelárie nasledujú prvé kontakty a konzultácie. Tieto stretnutia sú príležitosťou na oboznamovanie sa s tímom účtovníkov, predstavenie podniku a podrobnú diskusiu o vašich cieľoch a očakávaniach. Taktiež sa diskutuje o potrebných dokumentoch a informáciách pre začatie práce.

Prenos účtovníckych dokumentov a informácií

Pri zmene alebo novo začatej spolupráci je potrebné pripraviť sa na prenos účtovníckych dokumentov a informácií. Účtovná kancelária potrebuje prístup k faktúram, bankovým výpisom, zmluvám a ďalším relevantným dokumentom. Manitek využíva online platformy, čo umožňuje bezpečný a efektívny prenos dokumentov.

Ktoré dokumenty sú potrebné pri prevzatí účtovníctva?

Ak ste sa rozhodli zmeniť účtovnú firmu, vhodné je s ňou spísať protokol o odovzdávanej agende, ktorý vám môže pomôcť spísať nová účtovná spoločnosť. Čo všetko by sa v nej malo nachádzať?

 • hlavná účtovná kniha,
 • účtovný denník,
 • daňové priznanie za predchádzajúci rok aj s podrobnými informáciami o pripočítateľných a odpočítateľných položkách pri úprave základu dane,
 • prehľad neuhradených záväzkov,
 • prehľad nezinkasovaných pohľadávok,
 • kniha dlhodobého a krátkodobého majetku,
 • inventarizácia zostatkov účtov. 

Pri mzdovej agende je potrebné prevziať:

 • kompletné zložky všetkých zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody, vyhlásenia a pod.),
 • mzdové listy zamestnancov,
 • zostávajúcu dovolenku každého zamestnanca,
 • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci rok,
 • priemernú mzdu každého zamestnanca,
 • informácie o zrážkach zo mzdy.

Všetky podklady dokáže vygenerovať akýkoľvek účtovný program, preto by nemal nastať žiadny problém. Pôvodná účtovná firma tieto informácie nemôže v žiadnom prípade zadržiavať, v prípade akýchkoľvek problémov je potrebné oboznámiť so vzniknutou situáciou novú účtovnú kanceláriu.

Na záver je ešte potrebné zrušenie prístupov pôvodného účtovníka, resp. účtovnej kancelárie aj ich plnej moci na vykonávanie úkonov vo vašom mene.

Pravidelná komunikácia a revízie

Kľúčovým prvkom úspešnej spolupráce je pravidelná komunikácia a revízie. Pravidelné stretnutia umožňujú diskutovať o aktuálnych otázkach, analyzovať finančné výsledky, prispôsobovať stratégie podľa potreby a priebežne nastavovať potrebné interné procesné zmeny u zákazníka s dosahom na jeho účtovníctvo a ekonomiku.

Účtovná kancelária ako partner pre váš rast

Začatie spolupráce s účtovnou kanceláriou nie je len administratívnou povinnosťou, ale cestou k efektívnemu finančnému riadeniu. Správne zvolená účtovná kancelária môže byť strategickým partnerom pre vašu spoločnosť, pomáhajúcim vám dosiahnuť finančnú stabilitu a rast. Výberu správnej účtovnej kancelárie Je preto dôležité venovať dostatok pozornosti a aktívne spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov